قیچی 5.25 اینچی در ژاپن قیچی خرید کنید. تیغه های متوسط ​​و سبک که به راحتی در دستان شما قرار می گیرند. 

برای روزنامه ما نام نویسی کنید